top of page

VILKÅR

Les gjennom kjøpsvilkåra for kjøp hjå butikkenvenleik.no. Ved fullføring av kjøp, godtek du våre kjøpsvilkår og det inngåast då ein bindande avtalle mellom kunden og Venleik AS. Merk at kjøpsvilkåra kan endrast.

 

  1. Partane

Selgar:

Alle produkt i denne nettbutikken er solgt frå:
Venleik AS​, org.nr: 926 627 627

Mjølkevegen 1, 6885 Årdalstangen

E-post: butikkenvenleik@hotmail.com

Kjøpar: 

Kunden som gjennomfører bestillinga, og skildrast følgande som kjøpar/kjøparen. 

2. Prisar
Alle prisar er inklusiv MVA. Det er ingen skjulte kostnadar hjå oss. Me tek forbehold om prisendringar, og feil pris på produkta våre. Merk at tilbod gjeld så langt lageret rekk, og innanfor dei rammene me oppgir i marknadsføringen vår. 

Me tek forbehold om feil lagerbeholdning. Skulle me mangla nokon av varene du har bestilt, sender me varene me har på lagar og krediterer deg for manglande varer, ev. slette bestillinga hvis me ikkje kan levere nokon av varene. 

Rabattkodar gjeld for ordinære varer.

3. Produkt
Bileta me brukar i nettbutikken er illustrative, og kan avvika frå korleis vara ser ut pga lys og materiale.

4. Betaling
Venleik AS kan kreva betaling for vara frå det tidspunktet vara blir sendt frå selgar til kjøpar. Dersom kjøpar brukar kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgaren reservere kjøpesum på kortet ved bestilling. 

Ved betaling med PayPal, gjeld deira kjøpsvilkår i tillegg til desse.

5. Personopplysningar
Personopplysningar blir behandla i henhold til Lov og Personopplysninger. Opplysningar som kan knyttast til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengeleg for andre verksemder eller kopla med eksterne register. 

6. Levering
Levering er skjedd når kjøparen har overteke vara. Vis ikkje leveringstidspunkt framgår av betalingsløysinga, skal selgaren levere vara til kjøpar utan unødig opphald og seinast 30 dagar etter bestilling frå kunden. Varen skal leverast via post, med mindre anna er avtala mellom partane.

7. Angrerett
Med mindre avtalen er unnateke frå angrerett, kan kjøparen angre kjøpet av vara i henhold til angrerettloven. Kjøparen må gi selgar melding om bruk av angreretten innan 14 dagar frå fristen byrjar å løpe. I fristen inkluderast alle kalenderdagar. Angrefristen blir overholdt så lenge melding er sendt før fristen. Kjøper har bevisbyrda for at angreretten er gjeldande, og meldingen bør skje skriftlig. Angrefristenbyrjar å løpe frå dagen etter varene er mottekne. Angrefristen utvidast til 12 månader etter utløpet av den opprinnelege fristen dersom selgar ikkje før avtaleinngåelsen opplyser om at det føreligg angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarande gjeld ved manglande opplysing om vilkår, tidsfrister og framgangsmåte for å benytta angreretten. 

Ved bruk av angreretten må vara leverast tilbake til selgaren utan unødig opphald og seinast 14 dagar frå melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøpar dekkar kostnadane ved å returnere vara. 

Selgar er forplikta til å tilbakebetala kjøpesummen til kjøparen utan unødig opphald, og seinast 14 dagar frå selgaren fekk melding om angrerett frå kjøpar. Selgar har rett til å tilbakeholda betaling til vara er returnert. 

8. Mangel ved varen

Kjøparens rettigheiter og reklamasjonsfrist:

Dersom det er ein mangel ved varen må kjøper innan rimelig tid etter at den blei oppdaga eller burde ha blitt oppdaga, gi selgar melding. Kjøpar har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innan 2 mnd. fra mangelen blei oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje seinast to år etter at kjøpar overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikkje skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikkje er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikkje er uvesentlig.

 

9. Konfliktløysing

Klagar rettast til selgar innanfor rimeleg tid, og partane skal forsøke å løysa eventuelle tvistar mellom seg. Dersom dette ikkje lykkast, kan kjøpar ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. www.forbrukerradet.no

bottom of page